ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w
  terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od
  umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie
  rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta
  weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient
  ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od
  niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo
  wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie można
  przesłać na przykład:
  ● pisemnie na adres: NEX GROUP INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Brzeziny 28A, 05-074 Brzeziny,
  ● w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  kontakt@nex-group.pl
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr
  2 do regulaminu Sklepu Internetowego. Skorzystanie ze wzoru formularza
  odstąpienia od umowy, nie jest obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać
  informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawu odstąpienia od
  umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie
  otrzymane od Klienta płatności, bez kosztów dostarczenia rzeczy (oraz
  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu
  dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
  nas), niezwłocznie do 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o
  wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca
  dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez
  Klienta w pierwotnej transakcji.
 5. Jednocześnie Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
  otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w
  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Brzeziny 28A, 05-074 Brzeziny
  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący
  poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest
  zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Zawarte w tym komunikacie zapisy dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1
  stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do kupującego
  będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej
  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla
  tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
  przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany
  Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie
  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art.
  556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. W przypadku Produktów opisanych jako używane bądź niepełnowartościowe,
  Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z opisem zawartym
  na stronie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności, Produkt wolny od wad innych
  jak ta wskazane w opisie Produktu, o których Klient został poinformowany przed
  dokonaniem zakupu.
 4. W przypadku Produktów oznaczonych na stronach Sklepu Internetowego jako używane
  bądź niepełnowartościowe, przy których znajduje się dokładny opis Produktów wraz z
  opisem wad tych Produktów, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu
  rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 557 § 1
  kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku Produktów oznaczonych na stronach Sklepu Internetowego jako
  używane, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta będącego konsumentem zostaje
  ograniczona do okresu 1 roku od dnia wydania rzeczy Klientowi, zgodnie z art. 568 § 1
  kodeksu cywilnego.
 6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  6.1. pisemnie na adres: Brzeziny 28A, 05-074 Brzeziny;
  6.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  kontakt@nex-group.pl .
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
  dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
  oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych
  kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji
  przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i
  nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
  reklamacji.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w
  terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem,
  wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady
  albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być
  obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni
  kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć
  Produkt wadliwy na adres: Brzeziny 28A, 05-074 Brzeziny. W przypadku Klienta
  będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze
  względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez
  Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest
  udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 10. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego dostępny jest w załączniku nr 1 do
  regulaminu Sklepu Internetowego. Skorzystanie ze wzoru formularza reklamacyjnego,
  nie jest obowiązkowe.
  Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.